Sukupuolitietoinen budjetointi

Mitä se on?

Sukupuolitietoinen budjetointi (gender budgeting/gender responsive budgeting) on sukupuolten tasa-arvon edistämisen strategia, joka keskittyy julkisten varojen keräämiseen, käyttöön ja hallintaan. Vaikka sukupuolitietoinen budjetointi on noussut IMF:n ja OECD:n kaltaisten kansainvälisten instituutioiden agendalle, käsitettä on toistaiseksi käytetty Suomessa vähän eikä sille ole vakiintunutta määritelmää.

Tasa-arvoa talousarvioon -hanke nojaa Euroopan neuvoston yleisesti käytettyyn määritelmään:

Sukupuolitietoinen budjetointi on sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista budjettiprosessiin. Se tarkoittaa budjettien sukupuolinäkökulmaista arviointia, sukupuolinäkökulman integroimista budjettiprosessin kaikkiin vaiheisiin ja menojen ja tulojen uudelleenjärjestämistä tasa-arvon edistämiseksi.

Määritelmä nostaa esiin kolme teemaa, joihin sukupuolitietoista budjetointia kehitettäessä on tärkeä kiinnittää huomiota:

  1. Sukupuolinäkökulmainen analyysi on oleellinen osa sukupuolitietoista budjetointia. Analyysityökaluja ja -menetelmiä löytyy useita.
  2. Sukupuolinäkökulmaa on tärkeä integroida budjettiprosessin kaikkiin vaiheisiin: suunnitteluun, hyväksymiseen, toimeenpanossa ja seurannassa. Sukupuolinäkökulmaa tarvitaan myös talousarvioita määrittävään monivuotiseen toiminnan ja talouden suunnitteluun, kuten hallitusohjelmiin, julkisen talouden suunnitelmaan ja valtiontalouden kehyksiin.
  3. Sukupuolitietoinen budjetointi tähtää muutokseen. Budjetin sukupuolivaikutusten arviointi ei ole päämäärä itsessään, vaan elementti laajemmassa prosessissa, jossa tunnistetaan ja korjataan prosesseihin ja politiikkasisältöihin liittyviä ongelmia sekä asetetaan tavoitteita ja seurataan niiden toteutumista.

Sukupuolitietoinen budjetointi on hyvää budjetointia. Se tukee useita hyvän taloushallinnon periaatteita.

  • Avoimuus. Sukupuolitietoinen budjetointi parantaa budjettiprosessin avoimuutta osallistamalla sidosryhmiä budjetin tasa-arvovaikutusten seurantaan. Se lisää eduskunnan ja kansalaisten saatavilla olevaa tietoa budjetin kohdentumisesta ja vaikutuksista.
  • Tilivelvollisuus.  Sukupuolitietoinen budjetointi on keino seurata, missä määrin hallitus täyttää tasa-arvoon liittyvät sitoumuksensa ja saavuttaa tasa-arvoon liittyvät tavoitteensa.
  • Vaikuttavuus. Talousarvion analyysi sukupuolinäkökulmasta auttaa saavuttamaan toiminnalle asetetut vaikuttavuustavoitteet. Sukupuolisokea toiminta, joka ei ota huomioon eri mies- ja naisryhmien erilaisia tilanteita, resursseja ja tarpeita, ei vaikuta toivotulla tavalla.
  • Tehokkuus. Systemaattinen sukupuolinäkökulmainen analyysi edesauttaa julkisten varojen tehokasta käyttöä.
  • Päätöksenteon tietopohja. Sukupuolitietoinen budjetointi parantaa päätöksenteon tietopohjaa ja auttaa informoitujen päätösten tekemisessä.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close