In English/ På svenska

In English

Gender Equality in the Government Budget -Research Project Initiative (Tasa-arvoa talousarvioon) is part of the Government’s analysis, assessment and research activities implemented by the Prime Minister’s Office. The project develops methods to assess the gender impacts of the government budget as well as other gender budgeting tools and practices to be used in the Finnish government administration. The project is part of The Government Action Plan for Gender Equality 2016–2019.

The long-term objective of the project is to make gender impact assessment and gender budgeting an integral part of the government’s budget process.

The year-long project:

  • Identifies good practices in assessing the gender impacts of the government budget and in gender budgeting employed in other countries and reflects on their applicability in Finland.
  • Develops methods to assess the direct and indirect impacts of changes in taxation, benefits and public services on economic equality between women and men.
  • Assesses the gender impacts of selected tax and benefit changes as well as changes in public services implemented by the current government.
  • Identifies the challenges and opportunities in the budget process and in different ministries for implementing gender impact assessment and gender budgeting.
  • Makes proposals concerning the integration of gender impact assessment and other gender budgeting tools and practices as part of the budget process. The proposals will be based on a profound knowledge of the budget process.

The results of the research project will be published in August 2018.

The research project is carried out by Ekvalita Ltd. The research is planned and coordinated by Post Doctoral Researcher at University of Helsinki Anna Elomäki and Research Fellow at Helsinki Collegium for Advanced Studies Hanna Ylöstalo. The steering group consists of representatives of the Ministry of Finance, Prime Minister’s Office and The Ministry of Social Affairs and Health.

Contact:

You can use the form provided or you can send an e-mail to the project’s e-mail address: info@tasa-arvoatalousarvioon.fi

På svenska

Jämställdhetsintegrerad budget är ett projekt i anslutning till statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS). Inom projektet utvecklas könskonsekvensbedömning av statsbudgeten och könsmedveten budgetering inom den statliga förvaltningen i Finland. Att utveckla könskonsekvensbedömningen av budgeten är en av åtgärderna i jämställdhetsprogrammet för regeringen under ledning av statsminister Juha Sipilä.

Målet för projektet är att skapa förutsättningar för att könskonsekvensbedömning och övrig praxis inom könsmedveten budgetering i framtiden ska bli en del av statens budgetprocess.

Mål under det ett år långa projektet:

  • Att identifiera god praxis i andra länder och fundera över hur denna kunde tillämpas i Finland.
  • Att utveckla metoder för att bedöma de direkta och indirekta ekonomiska könskonsekvenserna av skatter, förmåner och offentliga välfärdstjänster samt förändringar i dessa
  • Att producera information om de ekonomiska könskonsekvenserna av de förändringar i skatter, förmåner och offentliga tjänster som genomförts av Sipiläs regering.
  • Att utreda utmaningarna och möjligheterna för könskonsekvensbedömning av statsbudgeten och könsmedveten budgetering inom olika ministerier.
  • Att utarbeta utvecklingsförslag utgående från gedigen kännedom om budgetprocessen för integrering av könskonsekvensbedömning samt andra redskap och annan praxis för könsmedveten budgetering i budgetprocessen.

Projektet som kombinerar jämställdhetsforskning, ekonomisk expertis och kompetens inom mikrosimuleringsmetoder är unikt i sitt slag i Europa.

Resultaten av projektet publiceras i augusti 2018.

Ansvariga forskare inom projektet som förverkligas av Ekvalita Ab är filosofie doktor Anna Elomäki och doktor i samhällsvetenskap och docent Hanna Ylöstalo. I styrgruppen för projektet ingår representanter från finansministeriet, statsrådets kansli och social- och hälsovårdsministeriet.

Kontaktuppgifter:

Du kan ta kontakt med formuläret eller genom att skicka ett e-postmeddelande till info@tasa-arvoatalousarvioon.fi.

 

VN TEAS_Logo_EN_RGB_Colour               VN TEAS_Logo_SV_RGB_Colour

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close