In English/ På svenska

In English

Gender Equality in the Government Budget -Research Project Initiative (Tasa-arvoa talousarvioon) was part of the Government’s analysis, assessment and research activities implemented by the Prime Minister’s Office. The project developed methods to assess the gender impacts of the government budget as well as other gender budgeting tools and practices to be used in the Finnish government administration. The project was a part of The Government Action Plan for Gender Equality 2016–2019.

The long-term objective of the project was to make gender impact assessment and gender budgeting an integral part of the government’s budget process.

The year-long project targets was to:

  • Identify good practices in assessing the gender impacts of the government budget and in gender budgeting employed in other countries and reflects on their applicability in Finland.
  • Develop methods to assess the direct and indirect impacts of changes in taxation, benefits and public services on economic equality between women and men.
  • Assesse the gender impacts of selected tax and benefit changes as well as changes in public services implemented by the current government.
  • Identify the challenges and opportunities in the budget process and in different ministries for implementing gender impact assessment and gender budgeting.
  • Make proposals concerning the integration of gender impact assessment and other gender budgeting tools and practices as part of the budget process. The proposals was to be based on a profound knowledge of the budget process.

The results of the research project was published in August 2018.

The research project was carried out by Ekvalita Ltd. The research was planned and coordinated by Post Doctoral Researcher at University of Helsinki Anna Elomäki and Research Fellow at Helsinki Collegium for Advanced Studies Hanna Ylöstalo. The steering group consists of representatives of the Ministry of Finance, Prime Minister’s Office and The Ministry of Social Affairs and Health.

Articles:
Gender budgeting promotes equality and is needed also in Finland

På svenska

Jämställdhetsintegrerad budget var ett projekt i anslutning till statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS). Projektet hade som uppgift att utveckla könskonsekvensbedömning av statsbudgeten och könsmedveten budgetering inom den statliga förvaltningen i Finland. Att utveckla könskonsekvensbedömningen av budgeten var en av åtgärderna i jämställdhetsprogrammet för regeringen under ledning av statsminister Juha Sipilä.

Målet för projektet är att skapa förutsättningar för att könskonsekvensbedömning och övrig praxis inom könsmedveten budgetering i framtiden ska bli en del av statens budgetprocess.

Mål under det ett år långa projektet var att:

  • Identifiera god praxis i andra länder och fundera över hur denna kunde tillämpas i Finland.
  • Utveckla metoder för att bedöma de direkta och indirekta ekonomiska könskonsekvenserna av skatter, förmåner och offentliga välfärdstjänster samt förändringar i dessa
  • Producera information om de ekonomiska könskonsekvenserna av de förändringar i skatter, förmåner och offentliga tjänster som genomförts av Sipiläs regering.
  • Utreda utmaningarna och möjligheterna för könskonsekvensbedömning av statsbudgeten och könsmedveten budgetering inom olika ministerier.
  • Utarbeta utvecklingsförslag utgående från gedigen kännedom om budgetprocessen för integrering av könskonsekvensbedömning samt andra redskap och annan praxis för könsmedveten budgetering i budgetprocessen.

Projektet kombinerade jämställdhetsforskning, ekonomisk expertis och kompetens inom mikrosimuleringsmetoder var unikt i sitt slag i Europa.

Resultaten av projektet publicerades (på finska) i augusti 2018.

Ansvariga forskare inom projektet som förverkligas av Ekvalita Ab var Anna Elomäki, filosofie doktor  och Hanna Ylöstalo, docent och doktor i samhällsvetenskap. I styrgruppen för projektet ingick representanter från finansministeriet, statsrådets kansli och social- och hälsovårdsministeriet.

 

VN TEAS_Logo_EN_RGB_Colour               VN TEAS_Logo_SV_RGB_Colour

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close